• hashomer.roma@gmail.com

Kvutzot Bet

ELENCO  KVUZOT  IN  BET  DAL  1944:

•2002– Geshur

•2001– Afikim

•2000– Ga’ash

• 1999– Nesharim

• 1998-­‐  Galon

• 1997-­‐  Shavit

• 1996-­‐  Horshim

• 1995-­‐  Amir

• 1994-­‐  Ma’anit

• 1993-­‐Ein-­‐Dor

1992-­‐  Nirim

• 1991-­‐  Eilon

• 1990-­‐  Yehiam

• 1989-­‐  Reshafim

• 1988-­‐  Adamit

• 1987  -­‐  Revadim

• 1986  -­‐  Nachshonim

• 1985  -­‐  Chorshim

• 1984  -­‐  Nizzanim

• 1983  -­‐  Saar

• 1982  -­‐  Shomria

• 1981  -­‐  Reshafim

• 1980  -­‐  Kishor

• 1979  -­‐  Elifas

• 1978  -­‐  Yehiam  

• 1977  -­‐  Ma’anit  

• 1976  -­‐  Revadim

• 1975  -­‐  Ein-­‐dor  

• 1974  -­‐  Baram  

• 1973  -­‐  Horshim  

• 1972  -­‐  Elifaz

1970-­‐1971  -­‐  Shuval

• 1969-­‐1970  -­‐  Kinneret  

• 1968  -­‐  Azorea  

• 1967  -­‐ Re-­‐ shafim

• 1966  -­‐  Ein-­‐dor  

• 1965  -­‐  Gat  

• 1964  -­‐  Nizzanim  

• 1963  -­‐  Bar-­‐am

1963  -­‐  Chalutzim

• 1962  -­‐  Yoav  -­‐  Horshim

• 1961  -­‐  Shahar  

• 1960  -­‐  Aravà  

• 1960  -­‐  Magshimim

• 1959  -­‐  Lachish  

• 1958  -­‐  Lachish  

• 1957  -­‐  Zra’im

• 1956  -­‐  1955  Bet-­‐alfa  

• 1953  -­‐  Ofakim

• 1944  -­‐  1945  -­‐  Darom